POWr Social Media Icons

Wednesday, March 18, 2015

save image
Heeshsho tunsitunkke ragu cufameena
Hude quursiteenna lophphonkke gicino
Kalline ba’neenna bisu (gogu) gafaratino
Sagale xe’eenna bisinkke shawwino
Baalanti corante faronkke cuffino
Dawaawano heeshshonkke beebbino
Wolqqa ikko jajju baalanti ajino
Qarrinkke hajora aye amaa’lino
Heeshshonkke wodara ayeera woxaranto
Baala heeshshonkera aye aggaxino
Irkkishsha hoongeenna heeshsho kudunturo
Qarruwa bati’dhe raga huntunkero
Bashilteewo buxima qo’e   e’ unkkero
Doogote galate qarru ewinkkero
Rerante baalanti xibbaho tugguro
Lubbmalla ikkitawo heeshshonkke jeefono
Bikkimale qarra e’inne hee’noommoha
Male qerxxeemaahu ikkeenna wodaaha
Irkkise lossaahu baalantta baateenna
Kallimmanna hude xoonneno ba’eenna
Fayyimmankeranno agara ikkeenna
Ronsse loosateno injjo kalaqanteenna
Umonkke kaa’llate wolqqa fushshi’neenna
Jawaante loonseeno miinjja kalanqeenna
Dagooma kaa’late qoodankke baanteenna
Latishsha lossate taa’e iiliteenna!

0 comments :