POWr Social Media Icons

Wednesday, January 1, 2014

የግብርና ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ ተብሎ ከዛሬ 10 ኣመት ጀምሮ በየቀበሌያቱ የተገነቡ እና ኣሁንም ባንዳንድ የሲዳማ ቀበሌያት በመገንባት ላይ ያሉት የኣርሶ ኣደር ማሰልጠኛ ቤቶች ለታለሙለት ዓላማ ካለመዋላቸው በላይ ተንከባካቢ ኣጥተው በመፍረስ ላይ በመሆናቸው የምመለከተው ኣካል ኣስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስድ ጥሪ ቀረበ

በጉዳዩ ላይ ሪፖርተራችን ጥቻ ወራና ሁኔታውን ከሲዳማ ቃኝቶ የምከተለውን ዘገባ ልኮልናል ያንቡት፦
Lowo dirinni afamanni dayiinte gede Tophiyu jiro /Economy/ 85% gibirinnunni galtino. Tenne Tophiya dagara heeshsho ikkitino sekitere haaru daninni qineesine ''Gibirinnu albise Industre '' iilishanno gede galtino/wodhdho/ principle tunge ha'nanni hee'noonni. Gibirinnu albisanna industre iillinanni harinsho gibirinnu loosi iima lowo woyyo abbitanno yine hendoonni. Kayiinilla hendoonni gede horo di abbitino. Gibirinnu jiro halashshate/product and productivity/ amandoonni strategy giddo gibirinnu looso practical training uyiinanni kaajisha umikkite.

Tenne strategy loosu iima hosiisate 10 kifilera fonqolante ikkado guma afidhino wedella fille shoolu qajeelshu beehachinni yaano, Saadate ceonni, Saadate hikimininni, Gidu latishinninna agarooshinni, Kalaqamu jiro agarooshinni/Animal Husbandry, Animal Health, Crop production & protection and Natural Resource protection and development/ tenne hajora qixeesinoonni koleejja/ Agricultural Technical Vocational and Educational Training/ATVET College sonkeenna sase diro 70% anga practical 30% anga theoretical kajeelsha uyiinanni rosiinsanni keeshshinoonni. Qajeelshu umi maasante higguro dagansara insa adhdhitu gedee qajeelsha uyiitanno gede yineenaati.

Qawalla baalantera togoo qajeelsha uyiinanni minna dagate wolqanninna mangistete woxinni tayiixe 10 dirinni kayiinse minoonni. Daga qajeelshinanni Module qaqqowu Gibrinnu biiro qixeesite duuntino. Ikkolanna xaa geeshsha mitte qawalera nafa qajeelshu prograame dihanafoonni. Qixeesinoonni module qoqqowu biironni difultino. FTC /Farmers Training Center/ yine minoonni minara Harrenna Faradu barra arrishsho caa'lannowa ikkino.

Roore qawallara minoonihu toe baino. Gibirinnu qajeelsha adhdhite maasante daggu ogeeyye mitte qawalera shoolenka profession iilinshooniha nafa ikkiro xaa yannara loosanni noo loosi roore anga poletikunniho. lowo geeshsha dhagge ikkano coyi, albaanni loonsoonni minna toe ba''anna illetenni la''anni heerenni Daarate woradinna Aleta Wondi woradi Xaano wole FTC mintanni noote .Lamunku Woradi Oxfam GB yinanni NGO uyiitino kaa'lote woxe xaphpoomunni 8 qawallara xaa yannara cereta fushshite minsiisanni no. Mulla toe ba''anno mine minnankunni wolu loosi iima hosiinsiro diwoyyano woxe? Ikkeenansa konne qajeelsha hanafoomero lowo geeshsh danchaho. Jiro lendanni assitanno doogooti. Kayiinni 10 dirinni loonsoonikki looso xa loonsanni yee heda shaqqileho.


EEGATENA DAGANKERA GIBIRINNU QAJEELSHA UYIIYYE. HAKKUNNI KA'A SAMMI YITINE WOXE HUNTINOONTENA DAGATE IKKANORE LOOSSE!!!!