POWr Social Media Icons

Wednesday, July 18, 2012


የውስጥ ኣዋቅ ምንጮች ለወራንቻ ኢንፎርሜሽን ኔትወርክ እንደተነገሩት፤ ባለፈው ሳምንት መገባዳጃ ላይ በክልሉ ፕሬዚዳንት ሰብሳቢነት በበኣላቱ ኣከባበር ዙሪያ ላይ በመከረው ዝግ ስብሰባ የተለያዩ ሃሳቦች ተንጸባርቀዋል።

የዞኑ ኣስተዳዳሪን እና የከተማዋ ከንቲባ በተሳተፉበት በዚህ ስብሰባ ላይ የክልሉ ፕሬዚዳንት ሁለቱም የሲዳማ ህዝብ በኣላት ከሃዋሳ ከተማ ውጪ በወረዳዎች እንዲከበሩ የሚል ሀሳብ ያነሱ ሲሆን፤ ለዚህም የጸጥታ ጉዳይን እንደምክንያትነት ኣንስተዋል።

በኣላቱ በሃዋሳ ከተማ ውስጥ እንዳይከበሩ ማድረግ በቅርቡ ከከተማዋ ኣስተዳደር ጋር በተያያዘ ተነስቶ ለነበረው ህዝባዊ ንቅናቄ መባባስ ምክንያት ይሆናል በሚል ኣንዳንድ የስብሰባው ተሳታፊዎች የፕሬዚዳንቱን ሀሳብ የተቃዎሙ ሲሆን፤እንደኣማራጭም የከተማዋን ጸጥታ ሁኔታ ኣጠናክረው በኣላቱ ሃዋሳ እንዲከበሩ መደረግ ኣለበት ብለዋል።

ኣንዳንድ የሲዳማ የፖለቲካ ተንታኞች እንደሚሉት ከሆነ በሲዳማ ህዝብ ዘንድ በደማቅ ሁኔታ የሚከበሩትን እነዚህን በኣላት ከሃዋሳ ከተማ እንዳይከበሩ መከልከልም ሆነ መፍቀድ ለህዝባዊው ንቅናቄ የራሳቸው የሆነ ኣዎንታዊ ገጽታ ኣላቸው።

በኣላቱ ከሃዋሳ ከተማ እንዲከበሩ ከተፈቀደ በኣላቱን ለማክበር የሚሰባሰበው ህዝብ ከሃዋሳ ከተማ ኣስተዳደር ጋር በተያያዘ ያላቸውን ቅሬታ ለመግለጽ ኣጋጣሚ የሚፈጥር ሲሆን፤ መከልከሉ ደግሞ መንግስት ለህዝባዊ ጥያቄዎች ምላሽ ለመስጠት ፍቃደኛ ኣለመሆኑ እንድታወቅ ያስችላል ብለዋል።


ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ ነዋሪዎችና ሰራተኞች ለወራንቻ ኢንፎርሜሽን ኔትዎርክ እንደተናገሩት፤ የከተማው ኣስተዳደር ምክትል ከንትባና ንግድና ኢንዱስትሪ መምሪያ የስራ መደብን ጨምሮ በማዘጋጃ እና በስምንቱም ክፍለ ከተማዎች ቢያንስ ኣራት ኣራት የኣመራር የስራ መደቦች ላላፉት ሰባት እና ስምንት ወራት ሰው ኣልተመደበባቸውም።
የእነዚህ  መደቦች የእለትተእለት ስራዎች በተወከሉ ሰዎች በመከሄድ ላይ ያሉ ሲሆን፤ ሰው ካልተመደበባቸው መደቦች መካከል የከተማዋ የመንግስት ኮሚኒኬሽን፤ የማዘጋጃ ቤቱ ምክትል ኣስተዳዳር መደብ፤ ግቢይትና ህብረት ስራ መምሪያ እና የፍትህ መምሪያ ይገኙበታል።
በየስራ መደቦቹ ላይ ከዚህ በፊት ተመድበው ይሰሩ የነበሩ ግለሰቦች በተለያዩ ምክንያቶች ስራ የለቀቁ ወይም እንዲለቁ የተደረጉ መሆኑ ሲገለጽ፤ መደቦቹ ለረዥም ጊዚያት ክፍት መሆናቸው በከተማዋ ለሚካሄዱ የልማት ስራዎች ኣፈጻጸም ላይ ችግር መፈጠራቸው ተገልጿል።
እንደኣንዳንድ የከተማዋ ነዋሪዎች ኣስተያየት ከሆነ መንግስት የከተማዋን ኣስተዳደር ከሲዳማ እጅ ለማውጣት ከተማዋን ያስተዳድሩ በነበሩ የብሄሩ ተወላጆች ላይ የተለዩ ስነ ምግባራቸውን የሚያወርዱ ገጽታዎችን እየቀባ ያለ ምንም ተጨባጭ  ሲያስር ቆይቷል።
ይህ ኣይነቱ የመንግስት ድርጊት የሲዳማ ኣመራሮች የማስተዳደር ኣቅም የላቸውም፤ በክራይ ስብሳብነት የተዘፈቁ ናቸው የምል ግንዛቤ በከተማው ነዋሪ ዘንድ ለማስያዝና ኣመራሩን በሌላ ኣመራር ለመተካት የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ በህዝቡ ዘንድ ተቀባይነት እንዲያገኝ ለማድረግ የታለመ  ሳይሆን ኣይቀርም ተብለዋል።
ለዚህም ማሳያነት በቁልፍ የኣመራር መደቦች ላይ ከነበሩ ግለሰቦች መካከል መሬት በመቸብቸብ እና በሌሎች ወንጀሎች ተወንጅለው ላለፉት ሰባት እና ስምንት ወራት ታስረው የከረሙ ግለሰቦች ምንም ኣልተገኘባቸውም ተብለው በመፈታት ላይ መሆ ናቸውን በኣብነት ኣንስተዋል።